การรถไฟแห่งประเทศไทย

โครงการจ้างประเมินมูลค่าที่ดิน ทรัพย์สิน จัดทำระบบฐานข้อมูลในที่ดิน Non-Core Business และสัญญาเช่าของฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟแห่งประเทศไทย